GRÖDINGE HEMBYGDSFÖRENING

 

PROTOKOLL FÖRT VID 2010 ÅRS ÅRSMÖTE 100314

 

 1. Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Ingrid Björklund öppnade mötet och hälsade de församlade välkomna.

 

 1. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan tillägg.

 

 1. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Ingrid Björklund redogjorde för hur kallelse till årsmötet meddelats. Annons har införts i nr. 4/2009 av Grödinge hembygdstidning och affischer har satts upp på anslagstavlor. Mötet förklarades behörigen utlyst.

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Ann-Margret Örnberg valdes att leda årsmötesförhandlingarna och Birgith Andersson att föra protokollet.

 

 1. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Gunilla Giertz och Bo Sigerlöv valdes att justera protokollet samt att räkna röster i händelse av votering under årsmötet.

 

 1. Styrelsens verksamhetsrättelse

Verksamhetsberättelsen för 2009 delades ut på årsmötet. Ordföranden gick igenom den tillsammans med mötesdeltagarna.  Verksamhetsberättelsen godkändes.

 

 1. Ekonomisk redovisning

Kassörens rapport för 2009 delades ut på mötet och Eva Åkerlund upplyste om att föreningen bytt till nytt bokföringsprogram, varför man inte kan göra exakta jämförelser mellan de senaste två åren. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Revisorernas berättelse

Ordföranden läste upp revisionsberättelsen, som därefter lades till handlingarna.

 

 1. Fastställande av resultat- och balansräkningar

Mötet godkände resultaträkningen och konstaterade att balansräkningen granskats av revisorerna och därför också kunde godtagas.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

 

 1. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

Ingrid Björklund redogjorde för en rad aktiviteter som kommer att äga rum under året. Samtliga evenemang kungörs i Grödinge hembygdstidning.

 

 1. Fastställande av årsavgift

Styrelsen hade föreslagit en höjning av medlemsavgiften med 25:- till 125:- för enskild medlem och 175:- för familj. Detta med anledning av minskade bidrag från kommunen, höjda avgifter för hyra av Vasastugan och ökade kostnader för uppvärmning p.g.a. den stränga vintern. Ett par av mötesdeltagarna ansåg att Grödinge Hembygdsförening har låga avgifter i jämförelse med andra hembygdsföreningar och att höjningen kan bli större. Efter diskussion och omröstning beslöts att medlemsavgiften fr.o.m. 2011 skall vara 150:- sek för enskild och 200:- sek för familj.

 

 

 1. Behandling av styrelseförslag till årsmötet

Mötet utsåg Rune Bernhardsson, Rolf Arwidsson och Gunvor Larsson till hedersmöter

enligt styrelsens förslag.

 

 1. Behandling av motioner till årsmötet

Inga motioner hade inkommit.

 

 1. Val av ordförande för kommande verksamhetsår

Ingrid Björklund omvaldes som föreningens ordförande under kommande verksamhetsår, enligt valberedningens förslag.

 

 1. Val av ordinarie styrelseledamöter för de kommande två verksamhetsåren

Karl-Olof Sandgren, Thord Linder och Birgitta Bridell omvaldes som ledamöter för ytterligare två år. Tiina Laantee valdes att ersätta Sören Morberg.

 

 1. Val av styrelsesuppleanter för de kommande två verksamhetsåren

Ann-Margret Örnberg och Christina Eriksson valdes att ersätta Tiina Laantee och Karl-Rudolf Pettersson

 

 1. Fyllnadsval

Johan Helmersson valdes att ersätta Jan Jagemyr för en period av ett år. Hans plats som suppleant kommer till vidare att vara vakant.

 

 1. Val av två revisorer samt suppleanter för dessa, för kommande verksamhetsår

Birgitta Lindius och Hans Tallberg omvaldes som revisorer. Kurt Hassel och Folke Eriksson omvaldes som revisorssuppleanter.

 

 1. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande

Jonas Hasselrot, Freddy Duwe och Lars Hjeltman omvaldes med Jonas Hasselrot som sammankallande för valberedningen.

 

 1. Enkla frågor

Inga enkla frågor hade inkommit.

 

 1. Årsmötets avslutande

Mötesordförande avslutade mötet. Ingrid Björklund tackade mötesordförande och mötessekreterare.

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                  ………………………………………

Ann-Margret Örnberg                                                                 Birgith Andersson

Mötesordförande                                                                         Mötessekreterare

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….                           ………………………………………………

Gunilla Giertz                                                                              Bo Sigerlöv

Justeringsman                                                                             Justeringsman